Péče o zákazníky: +420 774 080 006 / info@chicshop.cz
To translate our pages please use the Google Translate:
Change language / Výběr měny  CZK   EUR 
košík KOŠÍK:   0 Kč
Položek v košíku: 0 ks

Obchodní podmínky

 

značkové oblečení | Chicshop


 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. Úvodní ustanovení
II.Uživatelský účet na Chicshop.cz
III.Kupní smlouva
IV.Cena zboží a platební podmínky
V.Odstoupení od kupní smlouvy
VI.Přeprava a dodání zboží
VII.Práva z vadného plnění
VIII.Další práva a povinnosti smluvních stran
IX.Ochrana osobních údajů
X.Zasílání obchodních sdělení a ukládání dat cookies
XI.Doručování
XII.Závěrečná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD


Adresa pro doručování zboží, reklamací, písemností a dalších dokumentů nebo zásilek je:
 Chicshop.cz,
Závodní 751/8, Teplice, 41501 (otevírací doba PO-PÁ 10:00-12:00 a 14:00-17.00)

Kontaktní telefonní číslo sloužící jako linka péče o zákazníky:
+420 774 080 006 (provozní doba pondělí-pátek 10:00-17:00).

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) CHIC FASHION GROUP s.r.o., Závodní 751/8, Teplice 41501 IČO: 035 05 928, plátce DPH, C 34767 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.chicshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

4. Znění obchodních podmínek může prodávající doplňovat a měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet na Chicshop.cz

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob

III. Kupní smlouva

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu (www.chicshop.cz) je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Webové rozhraní obchodu www.chicshop.cz obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu.

5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do nákupního košíku v elektronické podobě webového rozhraní obchodu),

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). ​

6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky)

7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby

9. Dárkové poukazy

 • Po zakoupení dárkového poukazu (dále jen Poukaz) obdržíte zásilku s poukazem na hodnotu nákupu
 • V internetovém obchodu můžete zakoupit poukazy v hodnotě 250 Kč, 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč, 6000 Kč
 • Dárkový poukaz lze uplatnit osobně na prodejně Chicshop.cz v Teplicích nebo přímo prostřednictvím internetového obchodu po zadání identifikačního kodů do poznámky objednávky.
 • Jedinečný identifikační kód je na každém poukazu 
 • Poukaz je nutné využít v jeho celkové hodnotě při jedné objednávce. Na poukaz se navracejí peníze.
 • Hodnotu poukazu lze odečíst od konečené ceny zakoupeného zboží, pokud je konečná cena vyšší než cena poukazu.
 • Dárkový poukaz lze uplatnit pouze na cenu zboží; poštovné se neodečitá. 

IV. Cena zboží a platební podmínky

Vážení zákazníci, objednávky do 200,-Kč ( bez poštovného ) není možné zaslat na dobírku. Pouze po platbě předem na účet či platbě kartou.

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • ​v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice 41501

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 7077077008/5500 , vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s , dále jen „účet prodávajícího“) o převodu na bankovní účet je kupující informován v potvrzujícím emailu o přijetí objednávky.

 • Pro zákazníky ze Slovenské republiky bezhotovostně převodem na účet prodávajícího IBAN:  CZ34 2010 0000 0028 0068 7364 SWIFT: FIOBCZPPXXX vedený u FIO a.s

 • Online platební kartou Mastercard, VISA nebo Maestro

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl.III odst. 5) obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem
​V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.  3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije

6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat

7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v zásilce společně se zbožím na doručovací adresu kupujícího.

8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Po úspěšném dokončení platby kartou či platbě v hotovosti je zákazníkovy (kupujícímu) odeslán email s účtenkou v elektronické podobě (PDF) a kupující zarověn potrzením a odesláním objednávky s tímto souhlasí.


CENY DOPRAVY

DOPRAVA DO ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÁ POŠTA balík do ruky

▶ Online platební kartou                                                    79 Kč
▶ Převod na bankovní účet                                                                     89 Kč
▶ Dobírka                                   99 Kč

 

ČESKÁ POŠTA balík na poštu

▶ Online platební kartou                                                               79 Kč
▶ Převod na bankovní účet                                                              89 Kč
▶ Dobírka                                                                      99 Kč
   


Zásilková služba DPD

▶ Online platební kartou                          89 Kč
▶ Převod na bankovní účet                         99 Kč
▶ Dobírka                        119 Kč


DOPRAVA NA SLOVENSKO

▶ Online platební kartou                      119 Kč
▶ Převod na bankovní účet                    184 Kč

 

Pokud hodnota objednaného zboží přesáhne částku 7000,- Kč (včetně DPH pro objednávky v ČR) a 7500,- Kč (včetně DPH pro objednávky ze Slovenska), cena za dopravu Vám nebude účtována


 

ZASÍLÁNÍ NA SLOVENSKO

 • Zboží zasíláme také na Slovensko. V tomto případě je cena za dopravu stanovena na 119 Kč při platbě online platební kartou a 184 Kč při zvolení platby převodem na náš bankovní účet. 
 • Pokud hodnota objednaného zboží přesáhne částku 7500 Kč, cena za dopravu Vám nebude účtována.
 • Zákazníkům nabízíme zaplatit za zboží ▶online platební kartou nebo ▶platbou předem na náš slovenský bankovní účet vedený ve FIO bance. Neplatíte pak poplatek za mezinárodní bankovní převod.

  Číslo účtu FIO banky: IBAN: CZ34 2010 0000 0028 0068 7364 SWIFT: FIOBCZPPXXX vedený u FIO a.s

            Variabilní symbol = číslo objednávky

· Pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol číslo objednávky uvedené v objednávce.

· Zboží zasíláme nejpozději do 24 hodin od zaplacení online platební kartou a v případě bankovního převodu nejpozději do 24 hodin od přijetí platby na náš bankovní účet.  

VÝMĚNA NA SLOVENSKO 

Výměna zboží na Slovensko je zpoplatněna částkou 4 € a s dobírkou 5€

DOPRAVA NA SLOVENSKO

▶ Online platební kartou                     119 Kč
▶ Převod na bankovní účet                    184 Kč

                                        


 

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IV. Odst. 1)  či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě tzn do 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@chicshop.cz

Důvody odstoupení od kupní smlouvy 

a) nevyzvednutí objednávky s osobním odběrem do 7 kalendářních dnů na výdejně Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice
b) neuhrazení objednávky se způsobem platby ''předem na náš bankovní účet" ve lhůtě 7 kalendářních dnů
c) neuhrazení objednávky se způsobem platby ''online platební kartou" do 2 kalendářních dnů a pokud zákazník nereagoval na email s možností opětovné online platby platební kartou
d) pokud zákazník nereaguje po dobu 5 dnů na naše emaily, telefonáty kde si ověřujeme velikosti a jiné informace o zákazníkovi
e) na základě dohody obou smluvních stran
f) nevyzvednutí objednávky s osobním odběrem a hodnotou přesahující  30000 Kč,  do 24 hodin na výdejně Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice
- lhůty a) až c) se počítají ode dne provedení objednávky na Chicshop.cz 

 


 

 • Pro zjednodušení jsme Vám připravili formulář pro výměnu či vrácení zboží. 
     FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (VRÁCENÍ ČI VÝMĚNU ZBOŽÍ)    

  Pravým tlačítkem myši klikněte na formulář a ''ULOŽTE JAKO'' do svého PC. 
  1. Vytiskněte - 2. Vyplněný formulář vložte do balíku - 3. Zašlete na adresu Chicshop.cz


   


   
 • K odstoupení od smlouvy je třeba, aby balíček obsahoval vše, co bylo na základě kupní smlouvy získáno, a samozřejmě v takovém stavu, v jakém to bylo získáno. Roztržený igelitový sáček zcela jistě není problém, ale žádáme Vás, aby vrácené zboží bylo nenošené, nepoškozené,nezašpiněné, s neodtrženými původními visačkami a v neponičeném obalu. Pokud jste kuřáci, nenechávejte zboží které chcete vracet v zakouřeném prostředí než jej odešlete. Oblečení zašpiněné od mekeupu nebereme zpět, stejně tak i koženou, broušenou obuv. V případě, že si zákazník objednal značkovou obuv, je potřeba, aby byla vrácena s původní krabicí, která musí být chráněna obalem či jinou krabicí před poškozením. Pokud nebude krabice dodána nebo bude polepena lepícími páskami, účtujeme 200,- až 500,-Kč dle poničení. Při nedodání originální krabice značkové obuvi 700,-Kč, při chybějícím originálním obalu na zimní bundy s kožešinami 100,-Kč

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. IV. odst. 2) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV. odst. 2)  obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Poštovné spojené s objednávkou vrací prodávající v nejnižší možné částce na e-shopu, tedy 79,-Kč.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Částku za vrácené zboží vracíme na bankovní účet, který kupující uvedl při odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že kupující požaduje vrátit částku z vrácené zboží prostřednictvím poukázky na adresu kupujícícho, je prodávající oprávněn ponížit částku o 100,- Kč za dodatečně vzniklé náklady.

VI. Přeprava a dodání zboží

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Pokud u Vaší objednávky zvolíte jako způsob platby platbu online platební kartou nebo dobírkou, zboží které je aktuálně skladem Vám bude odesláno nejpozději do 48hodin obvykle, ale vše vyřídíme do 24h po přijetí Vaší objednávky. V případě platby převodem na bankovní účet je zboží skladem expedováno nejpozději následující pracovní den po připsání celé částky na náš bankovní účet. U zboží, které není skladem, je v eshopu a v objednávce uvedena lhůta dodání. DÁLE PROSÍME SVÉ ZÁKAZNÍKY, ABY SI NEOBJEDNÁVALI ZBOŽÍ, POKUD VĚDÍ, ŽE SI JEJ MOŽNÁ ANI NEVYZVEDNOU. NÁŠ ESHOP NEFUNGUJE JAKO ZASTAVÁRNA OBLEČENÍ NA POŠTÁCH, KDE ČEKÁ NA VYZVEDNUTÍ TÝDNY. JSME FÉROVÝ OBCHOD A BUDEME RÁDI ZA FÉROVÉ ZÁKAZNÍKY. ZÁKAZNÍK, KTERÝ SI NEVYZVEDNE OBJEDNANÉ ZBOŽÍ JE ZAZNAMENÁM V BLACK LISTU A PŘI JAKÉKOLIV JINÉ OBJEDNÁVCE MU NELZE ZBOŽÍ JIŽ ZASLAT NA DOBÍRKU ALE POUZE S PLATBOU PŘEDEM NEBO KARTOU.  NA TUTO PLATBU MÁ 3 DNY, POTÉ OBJEDNÁVKU IHNED RUŠÍME. 

 • Nevyzvednutá zásilka bude na poště uložena na maximální dobu 10 dnů. Pokud by jste chtěli z nějákeho důvodu úložní dobu prodloužit, není to možné. 
 • V případě, že zvolíte způsob platby ( platba předem na bankovní účet ) budeme čekat připsanou platbu na našem bankovní účtu do 5 pracovních dnů. Pokud nebude v této době částka připsána na náš bankovní účet, máme právo na odstoupení od smlouvy a vyrozumíme vás emailem.
 • Zboží je doručováno kamkoliv v České republice, na Slovensko a kamkoliv pokud to kupující bude požadovat. Na území České republiky Vám zboží přijde obvykle do 1-3 pracovních dnů. Cena dopravy záleží na zvoleném způsobu (všechny ceny jsou konečné, tj. včetně DPH či jakýchkoliv jiných poplatků)
 • Doprava |zásilková služba DPD a Česká pošta - Balík do ruky| po zvolení dopravy zasíláme zásilku přepravní službou DPD nebo Balíkem do ruky. Cena je rozdílná dle způsobu platby viz. tabulka výše. Ceny pro DPD a Českou poštu jsou platné pouze na území České republiky. Pokud Vás dopravce nezastihne, bude Vás kontaktovat a pokusí se o náhradní doručení. O zpracování a následném odeslání zásilky na vaší doručovací adresu Vás budeme infrormovat emailem s tím, že vám zašleme číslo pro sledování zásilky. 
 • Doprava |Česká pošta - Balík na poštu| po zvolení dopravy zasíláme zásilku přepravní službou DPD nebo Balíkem do ruky. Cena je rozdílná dle způsobu platby viz. tabulka výše. Ceny pro DPD a Českou poštu jsou platné pouze na území České republiky.
 • Dodání následující pracovní den garantujeme pouze v případě, že je zboží skladem a objenávka byla provedena nejpozději do 12.00 v případě dobírky a online platby kartou. V případě bankovního převodu zasíláme objednávku v den připsání celé ceny na náš bankovní účet. V případě provedení objednávky a připsání celé ceny do 12.00 ve stejný den na náš bankovní účet, bude zásilka expedována ve stejný den, kdy byla zaplacena. 
 • Veškeré zásilky expedované v pátek kurýr zpravidla doručuje následující pracovní den tzn. pondělí
 • Zásilku si také můžete vyzvednout po provedení objednávky a volbou osobní odběr na naší prodejně
  na adrese: Chicshop.cz, Závodní 751/8 Teplice, 415 01
 • V případě nevyzvednutí objednávky s osobním odběrem do 7 kalendářních dnů, může prodávající odstoupit  od kupní smlouvy.
 • Rezervace zboží a zaslání o několik dní později je možné pouze po dohodě a to pouze 1 týden. Pokud má zákazník o zboží skutečně zájem a chce jej zaslat např. za 2-3 týdny, musí jej zaplatit předem.
 • Pokud hodnota objednaného zboží přesáhne částku 7000,- Kč (včetně DPH pro objednávky v ČR) a 7500,- Kč (včetně DPH pro objednávky ze Slovenska), cena za dopravu Vám nebude účtována;  toto ustanovení neplatí pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží - prodávající může odečíst náklady,spojené s dopravou zboží.
 • Poštovné související s vrácením a výměnou zboží od kupujícího k nám na naší adresu hradí kupující. 
 • NEVYZVEDNUTÍ ZÁSILKY KUPUJÍCÍM - Kupující se dostává do BLACKLISTU a tudíž není možné zaslat mu další objednávku na dobírku. Na toto je upozorněn telefonátem či emailem. Pokud není částka uhrazena do 3 kal. dnů ode dne upozornění, objednávku stornujeme a odstupujeme od kupní smlouvy. V případě, že se tyto kroky se zákazníkem opakují, jsou poté jeho objednávky automaticky rušeny. Poštovné z nevyzvednuté předchozí objednávky je zahrnuto při té další. 

VII. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedená v odst.2  obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice,41501) v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je součástí těchto obchodních podmínek.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické info@chicshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

​9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

X. Zasílání obchodních sdělení a ukládání dat cookies

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. Doručování  

1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice, 41501 , adresa elektronické pošty (email) info@chicshop.cz , telefon +420-774 080 006


 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

V souladu se zákonem poskytujeme na zboží prodávané v internetovém obchodě www.chicshop.cz záruku zásadně v délce 24 měsíců. Záruční lhůta vzhledem k povaze našeho zboží začíná běžet převzetím zboží kupujícím, přičemž se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem

·          Na všechno naše zboží vydáváme daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list.

Reklamační protokol Vám zašleme emailem bezprostředně po přijetí reklamace. Dále Vám bezodkladně po vyřízení reklamace vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace Vám vydáme také písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

O reklamaci rozhodneme do 5  pracovních dnů. Do této lhůty se však nepočítá doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady (např. ke zhotovení znaleckého posudku, je-li zapotřebí). Reklamace včetně odstranění vady však musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po domluvě s Vámi prosloužit.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny Vám bude příslušná platba dle Vaši volby vrácena převodem na bankovní účet.

Máte právo na úhradu nutných nákladů, které Vám vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci máte také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení . Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným, řádně specifikovaným oznámením vad a jejich označením (napč. lepícím papírkem), které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Doklad o platbě poštovného si prosím uschovejte a kopii zašlete na náš email. Na základě tohoto dokladu vám částku za poštovné proplatíme. Doklad musí obsahovat zejména částku a správné údaje prodávajícího.

Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamace k předání kupujícímu nebo kdy je předáno dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.
Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

Pro uplatnění reklamace prosím zašlete reklamované zboží na adresu Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice 41501. Spolu se zbožím je potřeba do balíčku přiložit kopii faktury a napsat vyjádření k vadám věci.

Případné spory mezi Prodávajícícm a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete po kliknutí na odkaz zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat Chicshop.cz.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.


Veškerý obsah na internetových stránkách www.chicshop.cz je chráněn autorským právem zák. č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění. Kopírování, šíření tohoto obsahu a jakékoliv reprodukování je zakázané. V případě kopírování a jakéhokoliv reprodukování tohoto obsahu, budeme postupovat dle příslušných právních předpisů.

V Teplicích dne 1.1.2014

 


nahoru
CHICSHOP.CZ - KVALITNÍ DÁMSKÁ MÓDA ONLINE

© 2017 Chicshop.cz | Lagarto.cz