Mid-season Sale až -60 % | další -10 % EXTRA SLEVA na již zlevněné s kódem extra10 | Končí v pondělí 27.05.
To translate our pages please use the Google Translate:
Change language   |   Výběr měny  CZK   EUR 
Odesíláme ihned | Doprava zdarma nad 2500 Kč | Zvýhodněné vrácení & výměna zdarma
( Po - Pá 9:00 - 17:00 ) phone +420 774 080 006
kos
Do pokladny
Přidáno do košíku

REKLAMACE

Pro řádné vyřízení reklamace nás prosím o tomto faktu informujte (telefonicky či e-mailem) a zboží nám zašlete na adresu Závodní 751/8, 415 01 Teplice či můžete zboží reklamovat osobně na naší výdejně stejné adresy.

Vyplňte také reklamační formulář, který naleznete ke stažení níže. Tento dokument by měl obsahovat:

  • Jméno a příjmení
  • Číslo objednávky
  • Kontakt
  • Číslo bankovního účtu
  • Kód a název produktu, velikost
  • Popis závady/důvod reklamace
  • Podpis

Uchovejte si doklad o zaplacení poštovného. V případě kladného vyřízení reklamace Vám bude proplaceno.

Reklamace bude co nejdříve vyřízena.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. V souladu se zákonem poskytujeme na zboží prodávané v internetovém obchodě www.chicshop.cz záruku v délce 24 měsíců. Záruční lhůta vzhledem k povaze našeho zboží začíná běžet převzetím zboží kupujícím, přičemž se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím, mechanickým opotřebením a na opotřebení způsobené jejím obvyklým užíváním. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době, nebo kupující provedl do výrobku neodborný zásah. Na všechno naše zboží vydáváme daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list.

2. O přijetí vadného zboží k reklamaci vás budeme informovat, jakmile zboží od Vás obdržíme. Dále Vám bezodkladně po vyřízení reklamace vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace.

3. Pro případ zamítnuté reklamace Vám vydáme také písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po domluvě s Vámi prodloužit.

5. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

6. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

7. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazujeme si právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

8. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny Vám bude příslušná platba dle Vaší volby vrácena převodem na bankovní účet, který jste uvedli v reklamačním formuláři, případně jiným způsobem např. emailem.

9. Máte právo na úhradu nutných nákladů, které Vám vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci máte také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

10. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným, řádně specifikovaným oznámením vad a jejich označením (např. lepícím papírkem), které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona. Doklad o platbě poštovného si prosím uschovejte a kopii zašlete na náš email. Na základě tohoto dokladu Vám v případě uznané reklamace částku za poštovné proplatíme. Doklad musí obsahovat zejména částku a správné údaje prodávajícího.

Formulář pro uplatnění reklamace stahujte ZDE

11. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamace k předání kupujícímu nebo kdy je předáno k dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.

12. Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

13. Pro uplatnění reklamace prosím zašlete reklamované zboží na adresu Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice 41501. Spolu se zbožím je potřeba do balíčku přiložit kopii faktury, reklamační formulář a napsat vyjádření k vadám věci.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete po kliknutí na odkaz zde. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme nejdříve kontaktovat nás, abychom spolu celou věc vyřešili.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 


 

REKLAMÁCIE zo Slovenskej republiky 

Pre správne vybavenie reklamácie nás o tejto skutočnosti informujte (telefonicky alebo e-mailom) a tovar nám zašlite na adresu Závodní 751/8, 415 01 Teplice alebo môžete tovar reklamovať osobne v našej výdajni na rovnakej adrese.

Vyplňte aj formulár, ktorý by mal byť súčasťou balíka alebo si ho môžete stiahnuť nižšie. Tento dokument by mal obsahovať:

Meno a priezvisko
Objednávacie číslo
Kontakt
Číslo bankového účtu
Kód a názov výrobku, veľkosť
Opis závady/dôvod sťažnosti
Podpis
Uschovajte si doklad o zaplatení poštovného, v prípade kladného vybavenia reklamácie vám bude vrátené.

Sťažnosť bude spracovaná čo najskôr.

POSTUP PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ

1. V súlade so zákonom poskytujeme na tovar predávaný v internetovom obchode www.chicshop.cz záruku 24 mesiacov. Záručná doba vzhľadom na povahu nášho tovaru začína plynúť pri prevzatí tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamácii. Nároky zo zodpovednosti za vady a zo záruky (reklamácie) sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym používaním, mechanickým opotrebovaním a opotrebovaním spôsobeným bežným používaním. Právo kupujúceho na reklamáciu tovaru zaniká, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe alebo ak kupujúci vykonal neodborný zásah do výrobku. Na všetok náš tovar vystavujeme daňový doklad, ktorý slúži aj ako záručný list.

2. o prijatí chybného tovaru na reklamáciu vás budeme informovať hneď, ako od vás tovar dostaneme. Okrem toho vám bezodkladne po vybavení reklamácie vystavíme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie.

3. V prípade zamietnutej reklamácie vám vydáme aj písomné odôvodnenie zamietnutia.

4. Tridsaťdňovú lehotu možno po dohode s vami predĺžiť.

5. Kupujúci je povinný prijať reklamáciu bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa, keď bol o jej vybavení informovaný, pričom táto lehota nesmie uplynúť skôr ako 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6. Ak kupujúci reklamáciu neprijme najneskôr v posledný deň lehoty, predávajúci účtuje poplatok za uskladnenie vo výške 20,- Sk vrátane DPH za každý deň omeškania po uplynutí lehoty.

7. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar z vybavenej reklamácie do 6 mesiacov odo dňa, keď bol informovaný o vybavení reklamácie, vyhradzujeme si právo tovar predať a výťažok použiť na zaplatenie poplatku za uskladnenie.

8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutia zľavy z kúpnej ceny vám bude príslušná platba vrátená podľa vášho výberu prevodom na bankový účet, ktorý ste uviedli v reklamačnom formulári, alebo iným spôsobom, napr. e-mailom.

9. Máte právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením vašich práv zo zodpovednosti za vady. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady tovaru máte tiež nárok na náhradu nákladov spojených s takýmto odstúpením.

10. Reklamovaný tovar nám musí byť doručený spolu s písomným, riadne špecifikovaným oznámením o vadách a ich označením (napr. lepiacim papierom), ktoré musí obsahovať aj voľbu kupujúceho na uplatnenie nápravy podľa zákona. Doklad o zaplatení poštovného si uschovajte a kópiu pošlite na náš e-mail. V prípade uznanej reklamácie vám na základe tohto dokladu uhradíme sumu poštovného. Doklad musí obsahovať najmä sumu a správne údaje o predávajúcom.

Stiahnite si formulár žiadosti TU

11. Ak kupujúci reklamuje tovar osobne u predávajúceho, je povinný tovar (opravený, vymenený alebo v pôvodnom stave, ak reklamácia nebola oprávnená) aj osobne prevziať, ak nie je v reklamačnom protokole uvedené inak; reklamácia je vybavená dňom, keď je tovar (opravený, vymenený alebo v pôvodnom stave, ak reklamácia nebola oprávnená) pripravený v mieste reklamácie na doručenie kupujúcemu alebo keď je odovzdaný dopravcovi na adrese kupujúceho uvedenej v reklamácii.

12. Kupujúci je povinný spolupracovať s predávajúcim pri vybavovaní reklamácie, najmä je povinný prevziať tovar po vybavení reklamácie.

13. Pre uplatnenie reklamácie zašlite reklamovaný tovar na adresu Chicshop.cz, Závodní 751/8, Teplice 41501. Spolu s tovarom je potrebné priložiť kópiu faktúry a napísať vyhlásenie o vadách tovaru.

Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdne. V takomto prípade sa kupujúci spotrebiteľ môže obrátiť na orgán mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete na tomto odkaze. Predtým, ako pristúpite k mimosúdnemu riešeniu sporu, odporúčame vám, aby ste sa najprv obrátili na nás a spoločne záležitosť vyriešili.

Zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Ak je pre potreby kupujúceho vytvorený preklad textu zmluvy, v prípade sporu o výklad podmienok sa použije výklad zmluvy v českom jazyku.


top
heureka
Hodnocení obchodu Chicshop
Další hodnocení na Heureka.cz
heureka Ověřený zákazník / 25.05.2024
heurekaheurekaheurekaheurekaheureka


„Paci sa mi, ze na stranke najdem cele outfity. Objednavka bola rychlo spracovana, dorucena bez problemov. Dakujem”

heureka Ověřený zákazník / 23.05.2024
heurekaheurekaheurekaheurekaheureka


„Vždy spokojenost Rychle doručení”

heureka Ověřený zákazník / 22.05.2024
heurekaheurekaheurekaheurekaheureka


„Rychlé jednání a výměna velikosti”

heureka Ověřený zákazník / 22.05.2024
heurekaheurekaheurekaheurekaheureka


„Kvalita rychlost”

CHICSHOP.CZ - KVALITNÍ DÁMSKÁ MÓDA ONLINE

© 2024 Chicshop.cz | Lagarto.cz